Op zaterdag 8 april 2016 kwam de synode van de vGKN bijeen in Harkema. In de opening werd vanuit Lucas 14, het gedeelte dat gaat over de uitnodiging voor de maaltijd, de lijn doorgetrokken naar vandaag. Ook in onze kerken zijn er veel mensen die wel geroepen zijn, maar niet komen. Dit mag ons diep bewogen maken, vooral ook door de ernst van het laatste vers, waarin ons duidelijk wordt gemaakt dat wie niet wil komen, uitgesloten wordt van de maaltijd. We ontvingen een aansporing tot gebed en ontferming ten opzichte van de plaats waarin we wonen en de wereld waar we in leven.

 

Er werd inhoudelijk gesproken over mensen die een gastlidmaatschap binnen de kerken aanvragen maar geen lid meer zijn van een kerk elders. Ook werd gesproken over een advies aan de synode m.b.t. het verzoek van kinderen die gedoopt wensen te worden.

Ook werd gesproken over de toekomst van het kerkverband. De bedoeling is dat er bij al de aangesloten kerken een informatie avond gehouden wordt over de verschillende mogelijkheden van samenwerking met andere kerkverbanden.

De oecumenische contacten kwamen aan de orde en allerlei praktische zaken waaronder ‘veilig jeugdwerk’. Kerken kunnen op plaatselijk niveau het voortouw nemen hier ook breder in de samenleving draagvlak voor te creëren.

 

Zo beleefde de synode een plezierige en inhoudelijke zitting met de bekende gemoedelijke sfeer. Tussen de onderwerpen door werd weer veel gezongen. De vergadering werd besloten met een dankgebed waarbij we eerbiedig mochten stilstaan bij het lijden en sterven en ook de opstanding van onze Heer en Heiland, de Koning van de Kerk.