In deze bijzondere belijdenisdienst gingen drie voorgangers voor, namelijk br. Frans van Herwijnen, zr. Froukje Wesseling (die de catechisanten begeleiden) en gastpredikant ds. Heslinga. Wij begonnen de dienst met het  zingen van “O Heer, mijn God” waarna de mededelingen werden afgekondigd. Het eerste gedeelte van de dienst was voor Froukje Wesseling die begon met votum en groet. De kinderen kwamen naar voren bij Froukje, die een sleutel bij zich had. Dit was de handreiking naar het mooie lied van Elly en Rikkert “Is je deur nog op slot”, de kinderen werden gevraagd of God ook met de sleutel in hun leven mocht komen. Nadat de kinderen naar de kindernevendienst waren, ging Froukje ons voor in gebed om de verlichting met de Heilige Geest, hierna nam Frans het tweede gedeelte van de dienst over met het lezen uit Filipenzen 2:9 “Waar je ook doorheen gaat, Hij gaat met je mee en zegt volg Mij”. Laten deze zes mensen die belijdenis afleggen ook zeggen “Hij is Heer”. Na de verkondiging zongen Cees, Tamara en Frans het indringende lied “Find me the River”. Deze drie begeleiden ook de gehele dienst met zang en muziek. Ds. Heslinga las de formulieren voor betreffende de vragen die aan de catechisanten gesteld werden. Dit zijn Pieter Kloosterman, Geertje van Houten-Gjaltema, Jan Weening, Antje Weening-v/d Wal, Gilda Poelstra-Spinder en Iepie Veenstra-Meetsma die tevens de doop mocht ontvangen. Na deze bediening kregen zij allen een tekst mee van ds. Heslinga en zong de gemeente hun toe met het lied “Zegen hen al goede”. Na de collectegaven sloot Froukje de dienst af met de zegengroet. Na de dienst was er gelegenheid onder het genot van een kopje koffie/thee na te praten over deze speciale dienst.

Foto’s J.v.D   tekst L.N.