Op zondagmorgen 15 april werden de nieuwe ouderlingen en diakenen bevestigd in hun ambt. Voorganger in deze dienst was da. Douma-v/d Molen uit Leek. Dit zijn de nieuwe ambtsdragers: als ouderling Piet Kamminga en zijn echtgenote Sjoukje Kamminga-Holthuis, als ouder-ouderling Ruurd Veenstra en Hillie Tabak-Groenewegen en als diaken Cees Kuiper, Jellie Pera-v/d Meer en Tjeerd Spoelstra. Sjoerdtje van Dellen tekent nog een periode bij als ouderling en Liesbeth Spinder-de Vries en Martje v/d Meer-Storm blijven nog een jaar aan als ouder-ouderling. Aftredenden zijn ouderling Siemen Gjaltema en ouder-ouderling Feike v/d Meer en zijn echtgenote Alie v/d Meer-de Haan, als diakenen Imke Claus-Hamstra en Jannie de Roo-Veenstra. Wij wensen de nieuwe ambtsdragers Gods zegen toe in hun werk en de aftredende ambtsdragers een periode van rust. Na de dienst konden de gemeenteleden de nieuwe ambtsdragers veel sterkte toewensen en de aftredenden bedanken voor hun inzet. Ook was er gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie/thee na te praten.

Tekst: LN / foto’s JvD