De feestweek Sinoan in Harkema werd zondagavond afgesloten met een tentdienst op het feestterrein. Deze dienst was georganiseerd door de Evangelisatie commissie van de beide plaatselijke kerken.

De dienst werd geheel verzorgd door het Leger des Heils Muziekkorps uit Leeuwarden en Envoy (voorganger) Immy Hoekstra-Rondaan.

Na een woord van welkom door Willem Feenstra van de Evangelisatie commissie zongen we eerst “Samen in de naam van Jezus” en daarna “Groot is Uw trouw o Heer”.

Daarna vertelde Fokke de Wit uit Surhuisterveen over zijn ervaringen met het Leger des Heils waar hij momenteel stage loopt.

Na gebed, samenzang en muziek las Immy uit Mattheus 17 en 18 en volgde de verkondiging. Wie is de grootste in het Koninkrijk van de hemelen? Dat is degene die zichzelf zo eenvoudig en klein vindt als het kind dat Jezus bij Zich had geroepen. Jezus zegt: wie zo’n kind met open armen ontvangt, uit liefde voor Mij, ontvangt Mij. Kijk dus niet op een van deze eenvoudigen neer. Dit is ook het uitgangspunt van het werk van het Leger des Heils.

Na de collecte, dankgebed (door Immy), samenzang, dankwoord (door Willem) volgde het slotlied “U zij de glorie”.

Na de dienst kon nog worden nagepraat onder het genot van koffie, thee of fris met cake.

Iedereen kan terugzien op een prachtige dienst!

Foto’s: JvD / Tekst: PK